داروهاي گياهي

 برخي داروهاي گياهي كه در درمان بيماري ها استفاده دارند عبارتند از: «مخلصه» براي درمان كليه درد، «گلپوره» براي درمان دل درد، نفخ شكم، ناراحتي هاي معده و مسموميت، «شوتخم» براي درمان دردهاي داخلي، «گل سفيد» براي رفع سردرد، «مستار» در درمان سردي، يرقان و مسموميت و به منظور كاهش قند ادرار، تنگي نفس و از مرهم آن براي درمان زنبور و عقرب گزيدگي، «انغوره» (انغوزه) براي درمان سرفه، ناراحتي هاي عصبي و نيز هضم غذا و برطرف كردن انگل هاي روده اي، «آويشن» براي درمان بيماري هاي مجاري تنفسي فوقاني، ناراحتي هاي جهار هاضمه، كاهش اسپاسم و جلوگيري از نفخ، «اسطو خودوس» براي درمان بيماري هاي سينه، سرفه، ورم هاي نزله اي و زكام. اين دارو مسهل است و براي ريه مضر مي باشد و بايد با عسل و يا سكنجبين مصرف شود. «پرسياوشان» به عنوان تب بر، مدر، نرم كننده سينه، ضد عفوني كننده زخم ها و نيز براي درمان بواسير، «تاتوره» براي درمان تنگي نفس، تشنج، دردهاي عصبي، قولنج هاي ناشي از مسموميت هاي سرب، يبوست هاي حاد و ناراحتي هاي بواسير، «زيره سياه» به عنوان بادشكن، مقوي معده و افزايش دهنده ترشح شير و براي درمان تنگي نفس.

 از ديگر گياهان دارويي مي توان از گل ارونه، گل زوفا، گل شقايق، پونه كوهي، شير خشت، خارانگبين، شاه تر و نام برد.